Informācija par valdes (padomes) locekļiem

SIA “Grīvas poliklīnika” pārvaldes institūcija ir valde, tās sastāvā ir viens valdes loceklis.

Saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešas daļas nosacījumiem, valdes loceklis tiek ievēlēts kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē uz pieciem gadiem.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 7.punkta nosacījumiem, pēc valdes locekļu darba rezultātu izvērtējuma kapitāla daļu turētājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu un virzīt valdes locekli uz nākamo pilnvaru termiņu.

Kopš 2017.gada 7.augusta kapitālsabiedrības valdes loceklis ir Andris Pļaskota. 2022.gadā  kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izvērtējis darba rezultātus un pieņēmis lēmumu virzīt valdes locekli uz nākamo Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešajā daļā noteikto maksimālo pilnvaru termiņu.

A.Pļaskotam ir augstākā izglītība, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs un maģistra grāds uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšanā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” kapitālsabiedrības valdes locekļa alga sastāda (bruto) EUR 904,00.